Všeobecné smluvní podmínky

Článek 1

Pronajímatel pronajímá nájemci rehabilitační pomůcky, fitness přístroje a další vybavení (dále pouze "předmět nájmu") uvedené v této nájemní smlouvě, za cenu (nájemné) dle platného ceníku pronajímatele, který je dostupný na webu pronajímatele (https://www.pohybdomu.cz/kolik-to-stoji/). Pronajímatel je oprávněn účtovat nájemci platbu za dovoz a následný odvoz věci, je-li věc doručena pronajímatelem na místo předem určené nájemcem.

Článek 2

Nájemní vztah (pronájem) se uzavírá na dobu určitou. Končí dnem uvedeným v nájemní smlouvě, nedohodnou-li se strany jinak. Smluvní strany tímto výslovně vylučují použití ustanovení § 2320 občanského zákoníku.

Pronajímatel se zavazuje předat nájemci předmět nájmu ve stavu, který neomezuje obvyklé používání věci. Nájemce svým podpisem nájemní smlouvy stvrzuje, že předmět nájmu v tomto stavu přijal. Případné rozpory oproti výše zmíněnému stavu jsou zaznamenány v příslušném oddíle nájemní smlouvy.

Článek 3

Nájemce se zavazuje užívat předmět nájmu způsobem pro něj obvyklým vzhledem k jeho povaze a určení. Nájemce se zavazuje o předmět nájmu řádně pečovat a užívat jej tak, aby vyloučil možnost jeho poškození, odcizení, ztráty, úplného zničení, nebo nepřiměřeného opotřebení.

Nájemce je povinen jakékoliv závady na předmětu nájmu vzniklé v průběhu nájmu neprodleně oznámit pronajímateli. Nájemce je v takovém případě povinen omezit nebo zastavit používání předmětu nájmu tak, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození.

Nájemce není oprávněn na předmětu nájmu provádět jakékoliv opravy, úpravy nebo zásahy bez předchozího písemného svolení pronajímatele.

Článek 4

Pronajímatel neodpovídá za škody na majetku a zdraví nájemce ani třetích osob způsobené nevhodným či nadměrným užíváním předmětu nájmu. Nájemce se zavazuje přizpůsobit užití svému aktuálnímu zdravotnímu stavu, doporučením lékařů a fyzioterapeutů a svým momentálním fyzickým schopnostem.

Pronajímatel rovněž neodpovídá za škody či újmu způsobené při manipulaci, nakládání, vykládání a transportu předmětu nájmu, není-li doprava organizována pronajímatelem. Odpovědnost za předmět nájmu a škody definované výše přechází na nájemce v okamžiku převzetí věci ve skladu pronajímatele.

V případě dopravy organizované pronajímatelem, přechází odpovědnost za předmět nájmu a výše uvedené škody na nájemce po doručení za první uzamykatelné dveře v místě určeném nájemcem.

Článek 5

Nájemce v den převzetí věci uhradí pronajímateli vratnou zálohu, dle aktuálního ceníku pronajímatele, který je dostupný na webu pronajímatele (https://www.pohybdomu.cz/kolik-to-stoji/).

Nájemné bude při vrácení předmětu nájmu odečteno ze zálohy uhrazené nájemcem.

V případě poškození, odcizení či ztrátě předmětu nájmu vzniká pronajímateli nárok na náhradu škody ze strany nájemce. Pronajímatel má rovněž právo ponechat si část nebo i celou zálohu přijatou od nájemce, podle míry poškození. Konkrétní část zálohy, kterou si pronajímatel v takovém případě ponechá, bude pronajímatelem stanovena na základě jeho posouzení vzniklé škody.

V případech, kdy zadržená část zálohy nestačí na pokrytí škody vzniklé poškozením, odcizením či ztrátou předmětu nájmu, je pronajímatel oprávněn požadovat po nájemci úhradu zbývající části škody.

V případě ztráty nebo poškození předmětu nájmu je nájemce povinen o tom neprodleně informovat pronajímatele a v případě odcizení i Policii ČR.

Článek 6

V případě, že nájemce vrátí předmět nájmu později než v den dohodnutý v nájemní smlouvě, nebo prostřednictvím pozdější dohody smluvních stran se doba nájmu prodlouží, tak vzniká pronajímateli nárok na úhradu půjčovného nájemného až do dne vrácení předmětu nájmu. Nájemné se v takovém případě účtuje za každý započatý den nad dobu dohodnutou v nájemní smlouvě. Denní nájemné se stanoví jako 1/7 týdenního nájemného dle platného ceníku pronajímatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

V případě prodlení s vrácením předmětu nájmu, bez předchozího souhlasu pronajímatele, je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu za prodlení nad rámec půjčovného jako kompenzaci za náklady a komplikace spojené s pozdním vrácením. Smluvní pokuta za prodlení se stanoví jako 1/7 týdenního půjčovného dle platného ceníku pronajímatele.

V případě úplného zničení nebo ztráty předmětu nájmu v průběhu nájmu se tyto výše uvedené povinnosti vztahují na pronajímatele až do dne, kdy je ztráta nebo úplné zničení předmětu nájmu písemně doručena pronajímateli.

Pronajímatel a nájemce se dohodli, že nedochází k automatickému obnovení nájemního vztahu sjednaného na dobu určitou v případě, že nájemce užívá věc i po skončení doby nájmu.

Článek 7

Veškeré nároky pronajímatele vůči nájemci jsou v první řadě uspokojovány ze zálohy poskytnuté nájemcem, včetně nájemného.

Nestačí - li záloha na pokrytí nájemného, je nájemce povinen doplatit pronajímateli částku nájemného nad rámec zálohy a to nejpozději v poslední den doby nájmu.

Článek 8

Nájemce není oprávněn předmět nájmu dále pronajmout třetí osobě. Rovněž nájemce není oprávněn činit na předmětu nájmu žádné změny bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele.

Článek 9

Dojde-li k vrácení věci dříve, než se pronajímatel a nájemce dohodli v nájemní smlouvě, nedochází k vrácení nájemného.

Článek 10

K ukončení nájmu dochází:

  • vrácením věci nebo
  • písemně, dohodou obou smluvních stran ve formě dodatku k nájemní smlouvě.

Po ukončení nájmu potvrdí pronajímatel nájemci převzetí předmětu nájmu, jeho stav a případné odhalené závady do příslušného oddílu nájemní smlouvy.

Článek 11

Pronajímatel zpracovává osobní údaje poskytnuté nájemcem za účelem zpracování objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů).

Už víte, co vše nabízíme?